Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
OBS denna artikel gäller endast kedjekunder som läser in sina priser med Chain Catalogue.

Om priser i Avance inte stämmer överens med vad som kommunicerats från huvudkontoret starta Chain Catalogue och klicka på Hämta.

Om det dyker upp poster i programmet betyder det att alla nya priser inte har lästs in. Klicka i så fall på Markera allt följt av Läs in.

När inläsningen är färdig kontrollera priserna i Avance. Om något fortfarande inte stämmer kontakta huvudkontoret för att verifiera vilket pris som ska gälla. Om det pris som har skickats inte stämmer överens med vad som lästs in kan huvudkontoret i så fall felanmäla detta till FDT.

  • No labels